ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562
 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology