ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 บ้านพวงพยอม
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2564
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology