ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
สภา อบต.ขามทะเลสอ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2562 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่ 3
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1ปี 2562
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2ปี 2562 ครั้งที่1
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2ปี 2562 ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology