ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
สาระความรู้
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประโยชน์ของการขี่จักรยาน
 - ประชาคมอาเซียน
 - คู่มือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอย
 - การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology