ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คู่มือประชาชน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
 - การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
 - การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - การจดทะเบียนพาณิชย์
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - การแจ้งขุดดิน
 - คู่มือการแจ้งถมดิน
 - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 - ประกาศใช้คู่มือประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology