ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนดินเสิรมลูกรังสายลำบรริบูรณ์ฝั่งขวา ม.8 บ้านน้อยพัฒนา
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 บ้านพวงพยอม
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกผู้ใหญ่บ้านคลองส่งน้ำชลประาน (ซอยพระจันทร์) ม.1 บ้านขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองมอญฝั่งขวา ม.3 บ้านสีจาน
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองเลียบคลอง 2R- คลองแก ม.8 บ้านน้อยพัฒนา
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประมวล ม.9 บ้านบึงขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางทองใบถึงบ้านนายสุรศักดิ์ ม.9 บ้านบึงขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองกันงา - หน้าวัดโคกสะออน ม.6 บ้านโคกสะออน
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการถนน คสล.สายนานายด้วง-คลองชลประทาน ม.6 บ้านโคกสะออน
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ่อแดง-ลานตากข้าว ม.5 บ้านโคกแฝก
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology