ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 - แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
 - คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 - SAR
 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
 - รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปี 2562
 - มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology