ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก
 - ส่วนที่1
 - ส่วนที่2
 - ส่วนที่3
 - ส่วนที่4
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology