ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปี
 - แผนปี
 - แผนปี
 - ประกาศ อบต.ขามทะเลสอ เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2558
 - กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี อบต.ขามทะเลสอ
 - แผนยุทธศาสตร์(2556-2560)
 - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - การรับชำระภาษีป้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology