ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะภารกิจมีดังนี้
   
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
- สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
    แผนและวิชาการ ลักษณะภารกิจมีดังนี้
   
- เตรียมการและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
- พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
    การศึกษาปฐมวัย ลักษณะภารกิจมีดังนี้
   
- บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๐ – ๓ ปี
   
- กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพื้นฐานของกรมอนามัย
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
    การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ ลักษณะภารกิจมีดังนี้
   
- ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
   
- ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน
    กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ลักษณะภารกิจมีดังนี้
   
- จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
   
- จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษาด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน
   
- จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ และหลีกเลี่ยงยาเสพติด
    ประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ลักษณะภารกิจมีดังนี้
   
- จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
   
- จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
   
- รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า
    บริหารทั่วไป ลักษณะภารกิจมีดังนี้
   
- บริหารงานธุรการ
   
- บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง
   
- ขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
   
- ศึกษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Untitled Document


เธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธชเนˆเธงเธ™เธ•เธณเธšเธฅเธ‚เธฒเธกเธ—เธฐเน€เธฅเธชเธญ
เธ–เธ™เธ™เน‚เธ„เธเธเธฃเธงเธ” โ€“ เน‚เธ™เธ™เน„เธ—เธขย เธ•เธณเธšเธฅเธ‚เธฒเธกเธ—เธฐเน€เธฅเธชเธญ
เธญเธณเน€เธ เธญเธ‚เธฒเธกเธ—เธฐเน€เธฅเธชเธญ เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธ™เธ„เธฃเธฃเธฒเธŠเธชเธตเธกเธฒย  30280
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology