การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามี่กฎหมายกำหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A webboard
O9 Social Network Social Network
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี 2564
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ คู่มือประชาชน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการส่วนที่ 1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการส่วนที่ 2
O17 E-Service E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology