โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายกฤษฎา เตี้ยงสูงเนิน
ประธานสภา อบต.ขามทะเลสอ
 
นายสนอง ประสิทธิ์สุวรรณ
รองประธานสภา อบต.ขามทะเลสอ
 
นายวิชัย สุรินทร์
เลขานุการสภา อบต.ขามทะเลสอ

 
นายดี เทศสูงเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
 
นายสหัส โรจน์บูรณาวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
 
นางณิชาภัทร พงษ์ภัคกูล
ส.อบต.หมู่ที่ 2
 
นายวิศาล พรหมณเรส
ส.อบต.หมู่ที่ 3
 
นายมานพ พรหมณเรศ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
 
นางอุทัย สดไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 4
 
นายสมพันธ์ ดาบสันเทียะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
 
นางใกล้รุ่ง รอสูงเนิน
ส.อบต. หมู่ที่ 5
 
นายปราโมทย์ นุตตะโร
ส.อบต.หมู่ที่ 5
 
นางฉลวย จอนโคกกรวด
ส.อบต.หมู่ที่ 6
 
นายสำรวม ทั่วสูงเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 6
 
นางสาวผกามาศ ต่อเสียงธรรม
ส.อบต.หมู่ที่ 7
 
นายประจบ เพิ่มพลกรัง
ส.อบต.8
 
นางวิมล พิมพ์ศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
 
นางจันทร์แรม ศิลปานนท์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
 
นายทองสุข จีรังโคกกรวด
ส.อบต.หมู่ที่ 9
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology