หัวข้อ
วันที่
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านางวันทนา ม. 23-01-2018
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.คลอง 1 ต่อจากคอนกรี 23-01-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้า 23-01-2018
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลอ 20-12-2017
     ประกาศราคากลางโครงการบริหารกิจการประปาระบบประปาตำบ 18-12-2017
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำรางสระอีสานเขียว-คลอง 18-12-2017
     ประกาศราคากลางโครงการบริหารกิจการประปาระบบประปา ตำ 18-12-2017
     ประกาศราคากลางโครงการบริหารกิจการประปาระบบประปา ตำ 18-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลั 07-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้ 07-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแย 07-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลา 07-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโ 07-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห 07-12-2017
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 01-11-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมางานเอกสารกองช่าง 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนสาธารณะ 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลงานสาธารณูปโภคและกิจการป 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาช่วยงานเอกสารกองการศึกษา 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ 06-10-2017
     ประชาสัมพันธ์การติดประกาศผลงาน กองทุน สปสช. ปี 256 29-08-2017
     สรุปผลการดำเนินงานกองทุน สปสช. อบต.ขามทะเลสอ ปี 25 29-08-2017
     ผลการพิจารณาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลอง 13-07-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลอ 28-06-2017
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลอง 2 บ้าน 28-06-2017
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 14-06-2017
     ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุด 01-06-2017
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ปี 2560 16-05-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายบ 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไปทุ่ง ม 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลปร 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองสอง- 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม. 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงว่อมแซมถนนสายเลียบคลอ 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลำบริบูร 18-04-2017
     ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลำบริบูรณ์เหนือ 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายด 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงกรก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประม 15-03-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทอง 15-03-2017
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเลียบคลอง 2Rถึงคลอง 15-03-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกันงา- 15-03-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานายด้วง- 15-03-2017
     ประกาศราคกลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง พีซีเอ 15-03-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ่อ 15-03-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก้อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รอบห 15-03-2017
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญแรกปี 2560 09-02-2017
     ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางทัศนศึกษาดูงานจ 13-01-2017
     ภาพกิจกรรมโครงการค่ายสุขภาพดีวิถีไทย 17-09-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปู่ขำถึงส 16-09-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศูนย์ 16-09-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกฟาร 16-09-2016
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย 13-09-2016
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 29-08-2016
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 29-08-2016
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 29-08-2016
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย 23-08-2016
     กิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพแม่และเด็ก 19-08-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัมนาเด็กเล็กโร 16-08-2016
     เปิดเผยราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรี 16-08-2016
     ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป 16-08-2016
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายน้อย ม.9 09-08-2016
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปรีชา ม.9 บ้านบึ 09-08-2016
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนางสำราญ 09-08-2016
     ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายป่ามะพร 09-08-2016
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกันงาหน้าวัดโคกส 09-08-2016
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยครูพี่เลี้ยง-เขต 09-08-2016
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกฟาร์มนกกร 09-08-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลังประ 24-06-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยประจวบ 24-06-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางประมวล 24-06-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายทองใบ-สุรศักดิ 24-06-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสาย 24-06-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสุดค 24-06-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายนานางแดงถึงนาน 24-06-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบฝั่งคล 24-06-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองม 24-06-2016
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายก 24-06-2016
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายลำบริบู 08-06-2016
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำรางสระอีสานเขียว - คล 22-04-2016
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหางท่าช้าง ม. 4 บ้านหนอ 22-04-2016
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 10-03-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรกของปี 2559 19-02-2016
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองช 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองมอญฝั่ง 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเสอเ 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมนั 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านางโม 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงพยา 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายประจำ 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านจา 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลอ 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง PCS ม 13-01-2016
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สามแยกผู้ใหญ่ 13-01-2016
     ประกาศขอเชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภา อบต.ขามทะเลสอ ค 13-11-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ขามทะเลสอ ครั้งที่ 4/2558 13-11-2015
     ประกาศรับสมัครสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลขา 05-11-2015
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 04-11-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำและถนน คสล 18-08-2015
     ประกาศการดำเนินงานปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บร 10-06-2015
     แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 10-06-2015
     ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 08-06-2015
     ประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ AEC 05-06-2015
     ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด 05-06-2015
     โรคไข้เลือดออกมหันตภัยร้ายใกล้ตัวคุณ 05-06-2015
     โรคพิษสุนัขบ้า เลี้ยงสุนัข รักถูกวิธี 05-06-2015
     รวมใจลดโลกร้อนด้วยหลักการ GREEN & CLEAN 05-06-2015
     การคัดแยกขยะมูลฝอย 05-06-2015
     การรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะในชุมชน 05-06-2015
     การเก็บกักน้ำและการใช้น้ำอย่างประหยัด 05-06-2015
     ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2/2558 19-05-2015
     เรียกประชุมสภา สมัยที่ 2/2558 ครั้งที่ 2 19-05-2015
     ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2/2558 14-05-2015
     เรียกประชุมสภา สมัยที่ 2/2558 ครั้งที่ 1 14-05-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรี 18-02-2015
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 18-02-2015
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 16-02-2015
     เชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่1/255 12-02-2015
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2558 ครั้งที่ 1 12-02-2015
     ราคากลางโครงการขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ จำนวน 5 ช 11-02-2015
     ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกลำลางสาธารณะประโยชน์ จำน 11-02-2015
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านน้อยพัฒนา-บ 10-02-2015
     ราคากลางโครงการขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ จำนวน 5 ช 09-02-2015
     ประชาสัมพันธ์ข่าวมหาดไทย 28-01-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 07-11-2014

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology