โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายประพัด ขาขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
 
นายสิทธิพล ริมใหม่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะลเสอ
 
นายพัลลภ โพธิ์ศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะลเสอ
 
นายชน เทศสูงเนิน
เลขานุการนายก


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology