ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ เชื่อมต่อถนนสายขามทะเลสอ - ตำบลโคกสูง หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 12-10-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2564
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดทางระบายน้ำท่วมซอยป่ามะพร้าว หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดที่ระบายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลต้าไวโอเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-08-2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2564
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 นมกล่องยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-07-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2564
จ้างซ่อมประตูรั้ว ประตูกระจกเลื่อน และประตูเหล็กม้วน สำนักงาน อบต.ขามทะเลสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกเฉพาะกิจ(รถขยะ) ตามรอบระยะทาง และเปลี่ยนหลอดไฟรถจุดที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2564
จ้างเหมาเครื่องจักรรถแบ็คโฮซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองบริบูรณ์ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-03-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-02-2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-01-2564
จ้างสถาบันการศึกษา สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีคุณภาพการให้บริการของ อบต.ขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
จ้างซ่อมแซมรถจัดเก็บขยะ ทะเบียน 89-2241 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-12-2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2563
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology