ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (นมกล่องยูเอชที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-10-2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ สำนักปลัด (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ เชื่อมต่อถนนสายขามทะเลสอ - ตำบลโคกสูง หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 12-10-2564
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology