ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2564
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology