ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564
 -  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563
 - รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology