ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คู่มือประชาชน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือประชาชน อบต.ขามทะเลสอ
 - 1.การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 2.การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
 - 3.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหร
 - 4.การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
 - 5.การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
 - 6.การจดทะเบียนพาณิชย์
 - 7.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช
 - 8.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ
 - 9.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - 10.การแจ้งขุดดิน
 - 11.การแจ้งถมดิน
 - 12.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 - 13.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - 14.การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ห
 - 15.การขอรับ ขอต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุ
 - 16.การแจ้งขออนุญาตใช้น้ำประปา
 -  17.การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 - 18.การรับเรื่องราวการร้องทุกข์
 - 19.การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - 20.การรับชำระภาษีป้าย
 - ประกาศ แก้ไขคู่มือประชาชน ครั้งที่ 1
 - ประกาศใช้คู่มือประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology