โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางวาสุณี โทษา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
น.ส.รัชริฎา ปราณีตพลกรัง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
น.ส.นันท์นภัส วงค์กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายสุรพันธ์ การเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางจารุณี เผยฤทัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวไพศรี เล็กสูงเนิน
นิติกรปฏิบัติการ
 
น.ส.อารยา เสริมโสภิต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นายวิชิต เพียรทำดี
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)
 
นางสาวอรพินท์ รวมใหม่
คนงานทั่วไป
 
นายกฤษฎา สมชนะ
พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์ส่วนกลาง)
 
นายธนิสร เรืองไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวชโลธร แพมขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
| next
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology