โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางอารมย์ ทับพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
น.ส.ประภาศรี บูรณะปิยะสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
น.ส.บัวชุม ริมใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
น.ส.กรองทอง วางขุนทด
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
นางสาวกมลทิพย์ แมะครบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางวิลาวัณย์ นวนจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสมร เหล็กคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
| next
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology