สำนักปลัด

   - งานบริหารงานทั่วไป ให้มีความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานสิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง
งานเลขานุการการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และงานสารสนเทศ งานประสานงานเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชน งานประชุมต่าง ๆ งานประสานงานหน่วย งานอื่น งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบและงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้มีความรับผิดชอบ งานประสานงานคณะกรรมการพัฒนาตำบล งานประสานจัดทำข้อมูล วิเคราะห์สภาพ ปัญหาเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางและจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานประสานจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนา ตำบล งานกำกับเร่งรัดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    - งานนิติการ ให้มีความรับผิดชอบ งานตราข้อบังคับตำบลที่ไม่ใช่ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานนิติกรรมสัญญาตีความและวินิจฉัย ปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง รับเรื่องราวร้อง ทุกข์ ร้องเรียน หรืออุทธรณ์การดำเนินการทางคดีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน งานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การดำเนินการระงับอัคคีภัยช่วยเหลือบรรเทา ทุกข์ให้แก่ ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยจากธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งสัตว์และพืช ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรจาก ภัยต่างๆ งานศูนย์บริการวิทยุสื่อสารและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

    - งานส่งเสริมการเกษตรหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปรับ ปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจ สอบควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดวัชพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมีให้เป็นไปตามกฎหมายการตรวจและรักษาพยาบาลและ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology