การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามี่กฎหมายกำหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A webboard
O9 Social Network Social Network
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนไฟล์
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน1.คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน2.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน3.คู่มือดำเนินการมาตรฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.)4.คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25625.มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6.มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน7.มาตรฐานการส่งเสริมศาสน ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น8.มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี9.คู่มือประชาชนอบต.ขามทะเลสอ แก้ไขครั้งที่ 1
การให้บริการ
O14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ คู่มือประชาชน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานการสำรวจความพึงพอใจ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการส่วนที่ 12.รายงานการประเมินโครงการ อสบ.สำหรับผู้รับบริการ
O17 E-Service E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเอกสารแนบ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานสรุปผลเชิงข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัตหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัตหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาไฟล์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O33 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
O34 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1.ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชน3.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
O36 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O37 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงประจำปี 25651.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ขาม 652.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง3.รายงานผลบริหารความเสี่ยง 65
O38 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ขาม 652.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง3.รายงานผลบริหารความเสี่ยง 65
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
O40 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1.ปกแผนป้องกันการทุจริต 25652.แผนป้องกันการทุจริต 2565
O41 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน รายงานติดตามประเมินผลแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O42 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O43 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1 รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 25642 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ3 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O44 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ2.มาตรการป้องกันการรับสินบน3.มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย4.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร6.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร7.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology