ระเบียบและกฏหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (1).pdf
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562.pdf
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510.pdf
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522.pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534.pdf
พระราชบัญญัติภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.pdf
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology